บุคลากร

นายสุพัฒน์ แนวจำปา

ว.ศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ

หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

นายอุทัย พลเขตต์

ค.อ.ม. เครื่องกล

นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย

ปทส. เชื่อมและประสาน

นายสมปอง เพิ่มพูล

ปทส. เชื่อมและประสาน

นายพงษ์ธวัช พวงศรี

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวปรีดาพร สีลาพา

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต

นายธนาคาร กอมณี

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการ

นายเดชพล ยศพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-เชื่อมประกอบ

นายกายสิทธิ์ นามลาด

ปทส. เชื่อมและประสาน